pkru 27 jul 2019 1
 
text & pics : #PRPKRU
 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานโครงการ กศ.บป. จัดพิธีปัจฉิมและปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ในกิจกรรม “รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรี ชาวแสด-ดำ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผอ.สำนักงานโครงการ กศ.บป. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม 
 
pkru 27 jul 2019 2
 
pkru 27 jul 2019 3
 
สำหรับกิจกรรม “รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรี ชาวแสด-ดำ” มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงรับน้อง ปี 1 จากรุ่นพี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ / การแนะนำคณะผู้บริหาร / กิจกรรมการร้องเพลงสดุดีจอมราชา / การแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการจบการศึกษา / กิจกรรมแคแสด Talks สร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยคุณพวงแก้ว อักษรสวัสดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คุณมูฮัมหมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
 
pkru 27 jul 2019 4
 
pkru 27 jul 2019 5
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ในนามตัวแทน ม.ราชภัฏภูเก็ต ยินดีต้อนรับแคแสดช่อใหม่ทุก ๆ คน เข้าสู่ครอบครัวรั้วแคแสด และขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคนที่ได้ฝ่าฟัน ตลอดระยะเวลาในการเล่าเรียน ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งมีความมานะ อุตสาหะ และความเพียรพยายามในการศึกษา โดยได้รับรู้ถึงคุณค่าของการใช้ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คำว่า “ราชภัฏ” นั้นมีความหมายว่า เป็นคนของพระราชา เป็นข้าของแผ่นดิน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งพวกเราล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความภาคภูมิใจอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นั้น พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
pkru 27 jul 2019 6
 
pkru 27 jul 2019 7
 
pkru 27 jul 2019 8
 
 
pkru 27 jul 2019 10
 
pkru 27 jul 2019 11