ปรัชญา

สร้างสรรค์คนดี รับใช้สังคม

 

วิสัยทัศน์

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ความรู้ มีคุณธรรม และสามารถเป็นผู้นำได้ อีกทั้งเป็นผู้มีกรอบความคิดที่กว้างไกล มีคุณลักษณะ ที่สังคมต้องการ

พันธกิจ

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งในการจัดกระบวนการ เพื่อเสริมสร้าง บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการ และบริการที่ดี แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ