กองพัฒนานักศึกษา ได้พัฒนามาจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ต่อมาได้มีการปรับปรุง พัฒนา รูปแบบโครงสร้างและเนื้อหาสาระของงานกิจการนักศึกษาโดยแก้ไขตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2547 จนกระทั่งต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา แบ่งการบริหาร งานออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการกองกิจการนักศึกษา, ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา, ฝ่ายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ, ฝ่ายวินัย และพัฒนานักศึกษา, ฝ่ายบริการและสวัสดิการต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2538 เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ จาก วิทยาลัยครู มาเป็น สถาบันราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างการบริหารงานของ สำนักงานกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้อง กับภารกิจ และสามารถปฏิบัติงาน ได้เหมาะสม และต่อมา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้เปลี่ยนจาก กองกิจการนักศึกษา มาเป็น กองพัฒนานักศึกษา และได้แบ่งการบริหารงาน เหลือเพียง 4 ฝ่าย